The Classical Books of Aqeedah (Islamic Creed)

Posted on March 31, 2010

0


 1. Kitaabul-Eemaan by the Imaam and mujtahid, Abu ‘Ubayd al-Qaasim ibn Salaam (d.224H)  
 2. Kitaabul-Eemaan by the Imaam Ib Abee Shaybah (d.235H)  
 3. Usoolus -Sunnah and Ar-Radd ‘alal Jahmiyyah waz-Zanaadaqah by the Imaam of Ahlus-Sunnah wal-Jammah Ahmad bin Hanbal (d.241H)  
 4. Khalq Afaalul-Ibaad, Kitaabul-Eeemaan and Kitabut-Tawheed (the last two being part of al-Jaami us-Saheeh) by Imaam al-Bukharee (d.256H).  
 5. As-Sunnah by the student of Imaam Ahmad, Abu Bakr al-Athram (d.273H)  
 6. Kitaabus-Sunnah (being part of the Sunan) by the faqeeh and Imaam Ibn Abu Dawood as -Sijistaanee (d.275H)  
 7. Al-Ikhtilaaf fee Ladfh war-Radd ‘alal-Jahmiyyah by imaam Ibn Qutaybah (d.276H)  
 8. Asl us-Sunnah by the haafidh and Imaam, Abu Haatim ar-Raazee (d.277H)  
 9. Ar-Radd ‘alal Jayhmiyyah by Imaam ad-Daarimee (d.280H)  
 10. As-Sunnah by the qaadee and haafidh, Ibn Abee ‘Aasim (d.287H)  
 11. As-Sunnah by the haafidh ,Abdullah ibn Imaam Ahmad (d.290H)  
 12. As-Sunnah by the qaadee and muhaddith AbuBakr al-Maroozee (d.292H)  
 13. As-Sunnah by the student of Imaam Ahmad, al-Marwaazee (d.292H)  
 14. Sareehus-Sunnah by the mujtahid, mufassir and Imaam , Ibn Jareer at-Tabaree (d.310H)  
 15. Kitaabut-Tawheed wa Ithbaat Sifaatur-Rabb by the faqeeh and Imaam, Ibn Khuzaymah (d.311H)  
 16. Aqeedatut-Tahaawiyyah by the Imaam Abu Jafar at-Tahaawee (d.321H)  
 17. Al-Maqaalatul-Islamiyeen, Ar-Risaalah ilaa Ahlth-Thaghr and Al-Ibaanah ‘an Usoolid-Diyaanah by Imaam Abdul-Hasan al-Asharee (d.324H)  
 18. Sharhus-Sunnah by the Imaam of Ahlus-Sunnah wal-Jammah in his time, Imaam al-Barbaaharee (d.329H)  
 19. Kitaab us-Sunnah by the qaadee, Abu Ahmad al-Asaal(d.349H)  
 20. Ash-Shareeah by the faqeeh and Imaam, Abu Bakr al-Aajuree(d.360H)  
 21. Itiqaad Aimmatul-Hadeeth by the faqeeh and Imaam, Abu Bakr al-Ismaeelee(d.371H)  
 22. Kitaabus-Sifaat and Kitaabun-Nuzool by the haafidh, the Imaam, ad-Daaraqutnee(d.385H)  
 23. Al-Ibaanah ‘an Sharee’atil Firqatin -Naajiyah and Sharhul-Ibaanah ‘an Usoolis-Sunnah wad-Diyaanah by the haafidh,the faqeeh, Imaam Battah al-Akbaree (d.387H)  
 24. Kitaabut-Tawheed and ar-Radd’alal-Jahmiyyah both by the haafidh and Imaam, Ibn Mandah (d.395H)  
 25. Sharh Usool Itiqaad Ahlus-Sunnah Wal Jamaah by the haafidh and faqeeh, Imaam al-Laalilkaa’ee (d.428H)  
 26. Al-Wusool ilaa Maarifatil-Istiwaa by Imaam Abu ‘Amr at-Talamankee al-Andalusee (d.429H)  
 27. Al-Itiqaad by Abu Nuaym al-Ashbaanee (d.430H)  
 28. Risaalah fee Ithbaatil-Istiwaa by Imaam Abu Muhammad al-Juwaynee (d.438H)  
 29. Aqeedatus-Salaf Ashaabul-Hadeeth by the haafidh and Imaam, Abu Uthmaan as-Saboonee (d.449H)  
 30. Al-I’tqaad alaa Madhabis-Salaf Ahlus-Sunnah wal-Jamaah by Imaam al-Bayhaaqee (d.457H)  
 31. Dhammul-Kalaam by the haafidh and faqeeh, Shaykh ul-Islaam Abu Ismaeel al-Harawee (d.481H) 

Reference: http://www.sahihalbukhari.com/sps/sp.cfm?subsecID=AQD01&articleID=AQD010003&articlePages=1  

 1.  
Advertisements